JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Izjava o čuvanju tajnosti podataka

Advokati Miodrag Janjić, Predrag Stefanović, Nenad Krstić, Milan Milovanović i Aleksandra Ristić poštuju privatnost lica koja preko veb stranice http://jskm.rs/ stupaju na bilo koji način u kontakt sa njima.

Advokati Miodrag Janjić, Predrag Stefanović, Nenad Krstić, Milan Milovanović i Aleksandra Ristić obavezuju se da podatke o ličnosti lica koja preko veb stranice http://jskm.rs/ stupaju na bilo koji način u kontakt sa njima, prikuplјaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Popunjavanjem odgovarajućeg polјa na stranici „Pitanja i odgovori“, lice koje to čini daje saglasnost za prikuplјanje i dalјu obradu odnosnih podataka. Data saglasnost može se opozvati u svakom momentu, dostavlјanjem pismenog opoziva preporučenom pošilјkom na adresu predmetne advokatske kancelarije. Svi navadeni lični podaci tretiraju se kao strogo poverlјivi a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.