JANJIĆ, STEFANOVIĆ, KRSTIĆ i MILOVANOVIĆ  advokatska kancelarija/attorneys at law

Krivično pravo i odbrana u krivičnim postupcima

Advokati naše kancelarije su među vodećim braniocima u ovom delu Srbije. Odbrane u velikom broju krivičnih postupka, u vezi različitih krivičnih dela, među kojima su bili i postupci za najteža krivična dela iz oblasti krvnih, saobraćajnih, poreskih, privrednih i drugih delikata, izvor su našeg znanja i iskustva. Zastupamo klijente, kako okrivljene tako i oštećene, pred Osnovnim sudovima i tužilaštvima, ali takođe i pred Višim i Apelacionim sudovima i tužilaštvima, kao i pred Vrhovnim kasacionim sudom Srbije. Pristup saslušanjima sa odbranom u pretkrivičnom i krivičnom postupku, odbrana u krivičnom postupku, sastavljanje žalbi, krivičnih prijava i drugih akata, samo su neke od usluga koje pružamo u ovoj pravnoj oblasti.

Pomažemo preduzećima i preduzetnicima u pitanjima vezanim za sprečavanje i upravljanje kriminalnim rizicima vezanim za njihove poslovne aktivnosti, u različitim oblastima u kojima se poslovno pravo prepliće sa krivičnim pravom.

Pomažemo klijentima u svim pitanjima vezanim za krivična dela, bez obzira da li su žrtve ili počinioci. U cilju pribavljanja osnova za podnošenja krivičnih prijava sa što je moguće više informacija, sprovodimo nepohodna prethodna istraživanja uz pomoć najboljih stručnjaka iz različitih oblasti. Takođe, kako bi se osigurala najbolja odbrana za klijente koji su suočeni sa tužilačkom istragom ili sudskim krivičnim postupkom, sprovodimo sve potrebne istrage kako bi pribavili dokaze u cilju izdejstvovanja oslobađajuće presude, sve u saradnji sa mrežom kvalifikovanih konsultanata i stručnjaka iz različitih oblasti.

Rešavanje sporova i zastupanje u sudskim i drugim postupcima

Spor je problem koji sa sobom nosi rizik gubitka novca i vremena, kao i rizik izostanka željenog rezultata. Našim klijentima nudimo detaljnu analizu spora, bilo da se radi o sporu koji predstoji ili već postojećem, kako sa stanovišta primene materijalnih i procesnih zakonskih odredaba, tako i sa stanovišta očekivanih troškova i trajanja spora.

Rešavanju sporova i zastupanju klijenata pristupamo odgovorno i profesionalno, timskim radom, i naše znanje i iskustvo u velikom broju pravnih oblasti, uz angažovanje specijalista različitih struka, omogućavaju nam uspešno zastupanje klijenata u parničnim postupcima radi rešavanja sporova iz oblasti nadoknade štete, osiguranja, privrednog prava, ugovornog prava, svojinskog prava, radnog prava.

Takođe, sa dosta uspeha zastupamo klijente i u izvršnim postupcima, zatim u stečajnim postupcima, te u postupcima pred upravnim organima i u upravnim sporovima radi sudskog preispitivanja upravnih akata.

Naši klijenti mogu očekivati stalno, potpuno i precizno informisanje o stanju i fazi postupka i spora u kojem ih zastupa naša kancelarija.

Nadoknada štete, obligaciono-pravni i svojinsko-pravni odnosi

Na koji način i od koga najbrže i najpovoljnije izdejstvovati nadoknadu nastale štete? Vansudskim ili sudskim putem? Nudimo odgovore na ova pitanja bilo da se radi o šteti iz osiguranja ili iz ugovornog, poslovnog ili nekog drugog pravnog odnosa, bilo da se radi o materijalnoj ili nematerijalnoj šteti, i bilo da ste u ulozi oštećenog ili štetnika.

Naša kancelarija može pružiti odgovore i na pitanja iz obligaciono-pravnih i svojinsko-pravnih odnosa.

Kako zaključiti ugovor koji će na najbolji način zaštiti imovinske, lične, pravne i druge interese, bilo da se radi o kupoprodaji nepokretnosti, regulisanju međusobnih prava i obaveza ili komercijalnom ugovoru?

Kako regulisati svojinsko pravni status pokretne i nepokretne imovine (upis prava svojine i drugih stvarnih prava u katastar nepokretnosti, rešavanje nasledno-pravnih problema, procena i prodaja pokretne i nepokretne imovine, hipoteka, zaloga i dr.)?

Zaštita podataka i privatnosti

Savetujemo klijente u pogledu ispunjavanja regulatornih zahteva i korišćenja iskustava najbolje prakse u vezi s prikupljanjem, obradom, izvozom i celokupnom zaštitom ličnih podataka, kako sa stanovišta primene domaćeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, tako i sa stanovišta primene propisa EU, kao što su GDPR (General Data Protection Regulative), Direktiva 2000/31/EZ o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutrašnjem tržištu, posebno e-trgovine (Direktiva o e-trgovini) i sl.

Takođe savetujemo u pogledu širih pitanja vezanih za privatnost, kao što su korišćenje neželjenih reklama i politika o privatnosti veb stranica i dr.

Naša praksa zaštite podataka i privatnosti podržana je od strane naših partnera iz oblasti IKT-a.

Informaciono pravo i IT sektor

Informaciono pravo sve više dobija na značaju. Istovremeno, informaciono pravo postoje sve kompleksnije, u onoj meri u kojoj informacione tehnologije nalaze primenu u različitim privrednim i društvenim delatnostima. To zahteva multidisciplinarni pristup, obzirom da rešavanje aktuelnih spornih pitanja informacionog prava podrazumeva odlično poznavanje ne samo informacionog prava u užem smislu, već i svih ostalih pravnih oblasti, ali i informaciono komunikacijskih tehnologija. Praktikujemo upravo takav multidisciplinarni pristup, ne samo uzimajući u obzir pravo u celini, već i kombinovanjem pružanja pravnih usluga sa uslugama naših pratnera iz oblasti IKT-a.

IT sektor je jedan od glavnih fokusa naše kancelarije. IT oblast je dinamična i inovativna, i često pravna regulativa ne prati razvoj iste na način na koji bi trebalo. To stvara dosta problema u poslovanju pojedinaca i privrednih društava u IT sektoru. Rešeni smo da IT sektoru pružimo punu pravnu podršku kako bi prevazišli sve probleme. Shodno tome, u pružanju pravnih usluga IT sektoru imamo multidisciplinarni pristup, koji obuhvata komercijalni i ugovorni aspekt IT poslovanja, elektronsko poslovanje, međudržavno poslovanje, zaštitu podataka i probleme zaštite privatnosti, pitanja zaštite intelektualne svojine itd.

Zaštita autorskog prava i prava intelekutalne svojine na internetu

U saradnji sa inostarnim partnerima, kao i u saradnji sa partnerima iz oblasti IKT-a, preduzimamo sve neophodne pravne korake u pogledu zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine na internetu. Sloboda interneta je važna, ali istovremeno predstavlja „štit“ za one koji na internetu krše ili zloupotrebljavaju autorska prava i prava intelektualne svojine. Radi realizacije zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine na internetu, uz istovremeno postizanje ravnoteže sa principom slobode interneta, koristimo multidisciplinarni pristup, uz poznavanje kako domaće pravne regulative, tako i multilateralnih međunarodnih ugovora, adekatvnih propisa EU, sudske prakse Evropskog suda pravde u Luksemburgu i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kao i regulative i prakse međunardnoh institucija kao što su: WIPO, ICANN, STO i dr.

Privredno i komercijalno pravo

Nastojimo da razumemo specifične potrebe poslovanja svakog klijenta. Ovo nam je glavni cilj kada pružamo pravne usluge u oblasti privrednog prava.

Našim klijentima nudimo usluge: osnivanja svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica, izrade osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih dokumenata, savetovanja u vezi sa korporativnim upravljanjem i drugim pratećim aktivnostima, izrade pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports), registracije pred Agencijom za privredne registre i drugim organima i ustanovama, pripreme i savetovanja u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava i dr.

Radno pravo i radno-pravni sporovi

Nastojimo da klijentima pružimo najoptimalnija rešenja u oblasti radno-pravnih odnosa, naročito u pogledu sačinjavanja opštih radno-pravnih akata poslodavaca, i njihovog prilagođavanja i optimalizacije specifičnim potrebama poslovanja. Zastupamo klijente pred inspekcijom rada. Takođe pružamo pravne usluge u pogledu radno-pravnih sporova, u disciplinskim postupcima pred disciplinskim organima poslodavca, pred arbitražom, ali i u parničnim postupcima pred redovnim sudovima.

Poresko pravo

Sarađujemo sa specijalistima koja važe za odlične poznavaoce oblasti poreskog prava, tako da svojim klijentima pružamo usluge poreskog konsaltinga, ali i zastupanje u poreskom upravnom postupku pred Poreskom upravom, zatim u upravnim sporovima protiv konačnih odluka Poreske uprave, ali i u krivičnim postupcima povodom krivičnih dela protiv privrede, u koja spadaju i utaja poreza i druga poreska krivična dela.

Porodično pravo i zastupanje u porodično-pravnim postupcima

Normama porodičnog prava regulisana su pitanja zaključivanja i razvoda braka, imovinskih i ličnih odnosa bračnih drugova, odnos roditelja i dece, zakonskog izdržavanja, usvojenja i starateljstva. Shodno tome, shvatamo da su problemi sa kojima se naši klijenti suočavaju u vezi porodično-pravnih odnosa od životne važnosti za njih. Time se rukovodimo kada savetujemo i zastupamo klijente u vezi razvoda braka, povere dece, izdržavanja i dr. Takođe nudimo uslugu sastavaljanja bračnih ugovora i zastupanja prilikom zaključenja istih.